Skip to content
SOME LEGAL THINGS

End-User License Agreement (EULA)

Denne End-User License Agreement (“EULA”) er en juridisk aftale mellem parterne Wedoio Integrations Aps, Borjholmsvej 10. 7400 Herning Denmark, CVR nr. DK 40110569 (“Wedoio“) og (“kunden”). EULA'en accepteres af kunden på Wedoios hjemmeside www.Wedoio.dk og skal danne aftalen mellem parterne.
Denne service er B2B - virksomhed til virksomhed.
Denne EULA erstatter alle forhenværende aftaler mellem Wedoio og kunden vedrørende Wedoio software Integrationen og løsninger inklusiv udvalgte add-ons og plug-ins ("Servicen").

1. Givet licens
  • Rettigheder forbeholdt Wedoio
    Wedoio ejer alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og for denne service. Wedoio forbeholder sig alle rettigheder som ikke udtrykkeligt er tildelt kunden i denne EULA.
1.2 Kundens brugsrettigheder

1.2.1 Underlagt kundens opfyldelse af kundens forpligtelser i denne EULA, inklusiv, uden begrænsning af,  ved betaling af enhver og alle gældende abonnementsgebyrer, tildeler Wedoio hermed kunden,  underlagt restriktionerne i klausul 2 nedenfor, en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rettighed til at gøre brug af servicen ifølge vilkårene som fremgår af denne EULA.

1.3 Kundens rettigheder til at anvende denne service vil have effekt fra den dato, hvor servicen første gang anvendes af kunden og løber indtil dette afsluttes i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA.

1.3.1 Servicen kan indeholde et overblik over udvalgte servicer. Ved nogle funktioner, servicer og supplerende servicer skal separate vilkår accepteres af kunden i tillæggelse til denne EULA før disse må anvendes.

1.3.2 I forlængelse af kundens egen adgang, har kunden rettighed til at tildele adgang til servicen til en tredjepart. Kunden garanterer og er fuldt ansvarlig for den tredjepart, som kunden giver adgang til eller som gør brug af kundens loginoplysninger.

1.3.3 Ved nogle service, add-ons eller plug-ins skal hver enkelte individuelle bruger udpeget af kunden ("Kaldet bruger") oprette en brugerprofil hvorunder den såkaldte bruger skal have adgang til og anvende servicen. Kunden er ansvarlig for håndteringen af disse brugere som er registreret under kunden og for den såkaldte brugers anvendelse af denne service.

1.3.4 Kunden skal sikre at denne service ikke anvendes på en måde, hvor dette kan skade Wedoios navn, omdømme eller kundekreds eller hvor dette overtræder gældende love eller regler.

2. RESTRIKTIONER

2.1 Ingen uddeling, salg, underlicens, udlejning, udlåning eller leasing
Underlagt afsnit 1.3.3, må kunden ikke uddele, sælge, tildele underlicens, udleje, lease eller udlåne servicen.

2.2 Ingen kopiering
Kunden har ikke tilladelse til nogen former for kopiering af servicen, undtagen i det omfang der er udtrykt tilladelse til i gældende lovgivning.  Tilsvarende må kunden ikke publicere, distribuere eller på anden måde gøre denne service offentligt tilgængelig og dermed gøre det muligt for andre at kopiere.

2.3 Begrænsninger for omvendt konstruktion,  omkodning og demontering

Kunden er ikke berettiget til omvendt konstruering, omkodning eller demontering af servicen, undtagen hvor og udelukkende i den grad som gældende lovgivning, på trods af denne begrænsning, udtrykkeligt giver tilladelse til en sådan aktivitet.

2.4 Support, opgradering, vedligeholdelse mv.
Wedoio vil levere support, opgraderinger, vedligeholdelse og andre servicer i forbindelse med denne service efter skøn af Wedoio og som annonceret af Wedoio.

3. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

Hvis kunden modtager en faktura direkte fra Wedoio gælder følgende:

3.1 I tilfælde af at kunden har brug for et andet kapacitetsniveau eller anden funktionalitet vil servicen afhængigt af dette automatisk blive opgraderet eller nedgraderet. Kunden accepterer at prisen konsekvent  stiger afhængigt af konfigurationen af servicen.

3.2 Hvis kunden gennem overdrevet brug af denne service uhensigtsmæssigt bebyrder servicen, er Wedoio berettiget til at opkræve ekstra betaling herfor. Wedoio vil underrette kunden i tilfælde af at sådanne forhøjet betaling forekommer.

3.3 Betalingsvilkårene inkluderer forfaldsdatoen for betalingen som fremgår af fakturaerne, normalt den 1. i måneden.

3.4 I tilfælde af at faktura ikke betales rettidigt, vil kunden modtage en påmindelse uden beregning syv dage efter forfaldsdatoen. Er fakturaen efterfølgende ikke betalt ti dage efter datoen for første påmindelse, vil kunden modtage en anden påmindelse med et gebyr på 150 DKK samt rente svarende til 2% pr. måned, eller et tilsvarende gebyr gældende på det relevante retsområde. Hvis fakturaen efterfølgende ikke betales syv dage efter datoen for anden påmindelse, vil kundens adgang til enhver service leveret af Wedoio Integrations ApS blokeres dog underlagt afsnit 5.1 og 5.2. Adgang til servicen vil genåbnes efter Wedoio har modtaget fuld betalingen, medmindre Wedoio har slettet kontoen jfr. 5.2.

3.5 Kunden erklærer sig enig i, at fakturaer og påmindelser afsendt af Wedoio via e-mail betragtes som behørigt modtaget af kunden. E-mails til adressen stillet til rådighed af kunden skal betragtes som leveret når disse er indsendt af Wedoio.

3.6  De gældende servicegebyrer kan findes på Wedoios hjemmeside og kan modereres ved ændringer på hjemmesiden med en måneds varsel.

Det samme gør sig gyldigt ved ændringer af sammensætningen og indholdet af licens typer og ekstra servicer. Alle priser er eksklusiv moms.

3.7 Første faktureringsperiode løber fra starten af den måned hvor adgang til servicen tildeles. Fakturaer opkræves årligt medmindre andet er aftalt af parternerne imellem.

3.8 Hvis kunden modtager servicen baseret på en aftale mellem kunden og en anden tredjepart end Wedoio (f.eks. Wedoio Partner eller Wedoio Distributors), vil priser og betalingsvilkår aftales direkte med tredjeparten.

4. UDLØB OG AFSLUTNING

4.1 Afslutning

4.1.1 Kunden kan med 3 måneders varsel afslutte brugen af servicen, nedgradere servicen og/eller fravælge ekstra services, plug-ins eller add-ons til slutningen af et kalender år, medmindre andet er oplyst i beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke service.

4.1.2 Wedoio kan afslutte denne EULA med seks (6) måneders skriftlig varsel eller uden varsel hvis kunden handler i strid med vilkårene, betingelserne eller bestemmelserne i denne EULA eller i tilfælde af at kunden går konkurs.

4.1.3 I henhold til afsnittene 5.1 og 5.2, skal kunden ved afslutning af denne licens, uanset grunden hertil,  afbryde enhver form for og al brug af servicen øjeblikkeligt.

5. KUNDENS DATA

5.1 Parterne er enige om, at den data som uploades til servicen af kunden tilhører kunden, som derfor frit må afsætte dataen under brug af servicen. I tilfælde af at adgang til servicen udløber eller afsluttes af kunden, skal Wedoio rimeligt og kommercielt stile efter at give kunden en periode på 10 dage efter afslutningen hvor eksport funktionen kan anvendes.

5.2 Wedoio forbeholder sig retten til at slette kundens data 90 dage efter afslutningen af EULA'en uanset årsagen til afslutningen, og Wedoio er ikke forpligtet til at opbevare kundedata efter dette tidspunkt.

5.3 Efter afslutningen af denne licens er Wedoio berettiget til at beholde kundens data i anonymiseret form udelukkende til statistisk og analytisk brug.

5.4 Wedoio må i enestående tilfælde, hvor Wedoio skønner at dette kan retfærdiggøres eller rimeliggøres, f.eks. for at undgå tab af værdi, give tredjeparter eller offentlige autoriteter adgang til kundens data, i forbindelse med en juridisk forpligtelse, statslige krav, konkurs, død eller lignende.

5.5 Kunden erklærer sig enig i, at Wedoio har ret til at tildele sine forpligtelser under denne EULA til en forhandler.

5.6 Kunden accepterer at Wedoio og forhandleren har adgang til kundens data, givet at kunden har accepteret dette i servicens forhandler adgangs funktion.

5.7 Kundens data behandles i overensstemmelse med Databehandleraftalen i  punkt 1.

6. DRIFTSTABILITET

6.1 Wedoio stræber efter den bedst mulige driftstabilitet men er ikke ansvarlige for sammenbrud eller funktionsfejl, herunder også drifts funktionsfejl forårsaget uden for Wedoios kontrol. Dette inkluderer bl.a. strømsvigt, udstyrsfejl, fejl i forbindelsen til internettet eller telekommunikation og lignende. Servicen gives "som den er" og Wedoio ansvarsfraskriver enhver garanti, forsikring, godtgørelse, påstand eller andet vilkår, uanset om dette er direkte eller indirekte.

6.2 I tilfælde af sammenbrud eller forstyrrelse, stiler Wedoio efter at genetablere driften til normal hurtigst muligt.

6.3 Planlagte afbrydelser i adgangen til servicen vil hovedsageligt finde sted mellem kl. 21:00 og 06:00 CET. Skulle det være nødvendigt at afbryde adgang til servicen udover dette tidsrum, vil kunden blive informeret om dette så længe inden afbrydelsen som muligt via Wedoios startside eller på enhver anden måde, som Wedoio finder passende.

7. ÆNDRINGER

7.1 Wedoio er berettiget til løbende at lave opdateringer og forbedringer af servicen. Wedoio er også berettiget til at ændre opbygningen og strukturen af servicen og de servicer som stilles til rådighed. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan forekomme med eller uden varsel og kan påvirke den service som stilles til rådighed, inklusiv information og data uploadet til eller insendt af servicen.

8. IMMATERIALLE RETTIGHEDER

8.1 Servicen og den indsendte information fra denne service, undtagen kundens data, er beskyttet af copyright og andre immaterielle rettigheder og er ejet af eller licenseret til Wedoio. Individuelt skabt software tilhører også Wedoio medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden skal underrette Wedoio om enhver nuværende eller potentiel krænkelse af Wedoios immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af servicen, som kunden bliver opmærksom på.

8.2 Denne EULA overfører på ingen måde immaterielle rettigheder relateret til kundens servicer.

8.3 Kunden giver Wedoio og dennes leverandører autorisation og global licens til det materiale og al data som uploades af kunden tilstrækkeligt nok til, at Wedoio på ordentlig vis kan administrere og operere servicen, opfylde dennes forpligtelser og promovere relevante produkter til kunden.

8.4 Kunden garanterer at det materiale og de data som uploades ikke er i strid med nogen tredjeparts rettigheder og ikke indeholder materiale som kan være offensivt eller overtræder gældende love og regler.

9. OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER

9.1 Wedoio har retten til at tildele alle eller dele af sine rettigheder og forpligtelser i denne EULA til en tredjepart.

9.2 Kunden erklærer sig enig i at Wedoio har retten til at anvende underleverandører i forbindelse med alle aspekter i denne EULA, inklusiv færdiggørelsen og driften af servicen samt opbevaring af kundedata.

10. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

10.1 Wedoio vil under ingen omstændigheder kunne holdes ansvarlig overfor kunden, enhver anden person eller enhed for nogen direkte eller indirekte former for skader, inklusiv og uden begrænsning af tab af profit, tab af opsparing, mistet data eller anden speciel, indirekte, strafbar, konsekvens eller tilfældige skader som opstår af eller i forbindelse med brugen af denne service eller i forbindelse med enhver anden service givet eller udført af Wedoio underlagt denne EULA, selv hvis Wedoio er blevet rådgivet om muligheden af et sådant tab eller skade. Den foregående undtagelse af ansvar gælder alle handlingsårsager inklusiv brud på kontrakten, brud på garantien, objektivt ansvar, negligering eller andre forurettelser.

10.2 Wedoio vil under ingen omstændigheder kunne holdes ansvarlig for kunden, enhver anden person eller enhed for nogen former for skader, direkte eller indirekte, forårsaget af ustabilitet eller svigt i systemet.

10.3 Wedoio er ikke ansvarlig for nogen af tredjeparts løsningerne som er tilgængelige og/eller integreret med denne service. Wedoio kan ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten eller for den information eller de resultater som opnåes gennem disse tredjeparts løsninger. Ligeledes kan Wedoio ikke holdes ansvarlig for tilgængeligheden, sikkerheden eller funktionaliteten af nogen tredjeparts løsninger, inklusiv mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjeparts løsninger. Der pålægges kunden ansvaret for at bevise at kundens tab ikke kan tilskrives tredjeparts løsningerne.

10.4 Wedoios maximale samlede ansvar ved ethvert krav, som opstår på baggrund af servicen givet af Wedoio eller servicen underlagt denne EULA vil i alle tilfælde være absolut begrænset til de direkte skader pådraget af kunden og derudover være begrænset af mængden af servicegebyrer betalt af kunden 12 måneder forud for den hændelse som giver anledning til forpligtelsen.

10.5 Wedoio holdes ikke til ansvar for kunden i forhold til tab som følge af force majeure, specielt omstændigheder uden for Wedoios kontrol, inklusiv men ikke begrænset til force majeure,  hav eller luft farer, ildebrand, oversvømmelse, tørke, eksplosion, sabotage, ulykker, beslaglæggelse, uroligheder, civilt postyr, inklusiv lokale myndigheders handlinger og parlamentarisk autoritet samt arbejdskonflikter af enhver karakter og med oprindelse i enhver årsag inklusiv (men dog jf.  generaliteten af det foregående) arbejdsprotest, overarbejde, strejke og lockouts.

11. TREDJEPARTENS RETTIGHEDER

11.1 Wedoio kan ikke og tildeler ikke kunden nogen form for licens til nogen tredjeparter eller til nogen andre immaterielle rettigheder afholdt af tredjeparten. Kunden må for egen regning, licensere og vedligeholde en sådan licens fra tredjeparter, og Wedoio kan ikke holdes ansvarlig for hvis en tredjepart rejser en påstand om overtrædelse af en sådan tredjeparts patentrettigheder eller andre immaterielle rettigheder. Hvis kunden ikke licenserer eller vedligeholder disse ovennævnte tredjeparts licenser, og hvis dette på den ene eller anden måde resulterer i at en tredjepart fremsætter et krav til Wedoio, skal kunden erstatte Wedoio for et sådant tredjeparts krav.

12. DISPENSATION

Svigt eller forsømmelse fra Wedoio i at håndhæve enhver af bestemmelserne i denne EULA skal aldrig tolkes som eller anses for dispensation af Wedoios rettigheder under denne EULA eller på nogen måde påvirke gyldigheden af hele eller dele af denne EULA, ej heller fordømme Wedoios rettigheder til efterfølgende at handle.

13. GYLDIGHED

I tilfælde af at nogen af bestemmelserne i denne EULA fastslås af en kompetent myndighed til at være ugyldige, ulovlige eller på nogen måde uhåndhævelige, skal en sådan bestemmelse af denne grad afskæres fra de øvrige bestemmelser som fortsat skal være gældende mellem parterne fuldt ud tilladt ved lov.

14. OVERENSSTEMMELSE MED LOKAL LOVGIVNING

Kunden skal for egen regning og risiko overholde alle relevante og gældende love inklusiv, men ikke begrænset til,  udsendelseslove og regler under brug af servicen.

15. ÆNDRINGER AF VILKÅR

Wedoio må moderere vilkårene og betingelserne i henhold til denne EULA med en (1) måneds varsel efter disse ændringer har været annonceret på Wedoios hjemmeside. Brug af servicen efter ændringer af disse vilkår udgør accept af disse ændrede vilkår. Det er kundens forpligtelse at holde sig opdateret om ændringer i vilkårene.

16. GYLDIG LOVGIVNING OG VÆRNETING

16.1 Gyldig lovgivning:
Denne EULA skal styres af, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

16.2 Stridigheder og værneting:
Enhver stridighed som opstår ud fra eller i relation til denne EULA skal afgøres af Københavns byret. Dette skal ikke forhindre henvisning af sagen til den danske Højesteret eller til den danske Sø- og Handelsret i overensstemmelse med de gældende love.

På trods af den specificerede aftale om jurisdiktion skal parterne hvis nogen stridigheder opstår, forsøge at afgøre dette ved mægling i overensstemmelse med foreningen af Danske IT-advokaters ("DITA") mæglings procedure (www.danske-it-advokater.dk).

For at begynde denne mægling skal en af parterne give skriftlig varsel til den anden part om den stridighed som kræver mægling. En kopi af denne forespørgsel skal sendes til DITA. Mægleren skal nomineres af DITA senest otte (8) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af varslen.

Ingen af parterne må påbegynde nogen former for retsprocedurer i forbindelse med stridigheden førend parterne har forsøgt at afgøre stridigheden ved mægling. Som minimum er en part forpligtet til at deltage i det første møde afholdt af mægleren.

En part har ret til at opstarte retsprocedurer hvis forsinkelser af disse procedurer kan resultere i forspildte rettigheder, f.eks. grundet tidsbegrænsning.

16.3 Påbud om lempelse: På trods af klausul 16.2 ovenover, kan Wedoio søge påbud eller rimelig lempelse i enhver jurisdiktion for at håndhæve sine immaterielle rettigheder.

17. TRUENDE KONKURS, INSOLVENS OG LIGNENDE

17.1 I tilfælde af at Wedoio står over for truende konkurs, insolvens eller lignende økonomiske vanskeligheder, accepterer kunden, at alle rettigheder og ansvar for systemer, kode og enhver anden teknisk aktiv, der er nødvendig for drift af Servicen, overdrages til Wedoios Holding ApS. Kunden giver hermed sin samtykke til en sådan overførsel og accepterer at samarbejde fuldt ud med Wedoio eller Wedoio Holding ApS for en glat overgang af tekniske aktiver.

17.2 Kunden anerkender og accepterer, at i tilfælde af en sådan overførsel, vil det være modtageren af rettighederne, der træffer beslutning om, hvordan koden anvendes og videreføres. Alle ophavsrettigheder overføres fuldt ud til modtageren.

17.3 Det er modtageren af rettighederne, der skal underrette kunden om overdragelsen, herunder eventuelle ændringer i vilkår og betingelser, der måtte påvirke kundens brug af Servicen. Kunden er ansvarlig for at overholde de nye vilkår, der fastlægges af modtageren af rettighederne.